Freelance Underground June 30, 2018 "Megabrawl 6" - Chicago, IL

Fugw 06 30 2018 1

Fugw 06 30 2018 1Fugw 06 30 2018 2Fugw 06 30 2018 3

Variations

1. Brendan Conway vs. Chase Holliday vs. Jake Andrews vs. Matt Knicks vs. Nathen Edwards vs. Storm Grayson
2. Barry Ryte vs. Eye Candy Elliott
3. Arc Williams vs. Brooke Valentine
4. Freelance Championship: GPA vs. Isaias Velazquez(c)
5. Air Wolf vs. Gringo Loco vs. Senza Volto
6. FU Independent Championship: Darin Corbin vs. Pat Monix(c)
7. Acid Jaz & Marshe Rockett vs. ThunderFrog & Wildcat
8. FU Championship: Craig Mitchell(c) vs. Roy Gordon
You need to purchase "Watch Online" version to watch!